NSO speerpunten 2017

Ook voor 2017 hebben NSO bestuur en ledenraad een aantal speerpunten opgesteld. Dit zijn zaken waar, naast de reguliere werkzaamheden, de NSO het komend jaar extra aandacht aan gaat besteden.

Monitoring van en uitleg over wet- en regelgeving tabak- en rookwarenbeleid
20 mei 2017 is de ingangsdatum van een aantal maatregelen voortvloeiend uit de nieuwe Tabaks- en Rookwarenwet. Half oktober 2016 heeft het Kabinet aanvullende maatregelen aangekondigd m.b.t. tabaksverpakkingen. Half februari 2017 vindt een Kamerdebat plaats over tabaksontmoedigingsbeleid.
Al met al genoeg aanleiding om ook gedurende 2017 het monitoren van de wet- en regelgeving top of mind te houden. In dit kader moet ook geplaatst worden de inzet m.b.t. de Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak.

Uitwerking toekomstoriëntatie NSO 2017 en verder
Het NSO-bestuur werkt aan een toekomstoriëntatie. Op de branche en op de taken en positie van de NSO als brancheorganisatie.

Gedurende 2017 zal de uitwerking/praktische vertaling hiervan ter hand worden genomen.
Uiteraard zonder op de uitkomst van deze oriëntatie vooruit te kunnen lopen kan hierbij gedacht worden aan:
*        Overleg met keten en groothandel/leveranciers over meer efficiënte belevering van winkels.
*        Inventariseren welke technologische verbeteringen/innovaties kunnen worden doorgevoerd in de winkel.
*        Herijken van het NSO-aanbod trainingen en cursussen (meer op maat aanbieden).
*        Ontwikkeling handvatten/toolkit lokale marketing.

Ondernemerschap èn de winkel centraal
Ook gedurende 2017 is en blijft de NSO de organisatie van en voor ondernemers met een tabaks-/gemakswinkel. De functie van die winkel is aan het veranderen en dat proces zal zich, versneld, doorzetten de komende jaren.
De NSO streeft er naar de aangesloten ondernemers mee te nemen en vóór te gaan in dit proces. Gedurende 2017 blijft de NSO haar leden voeden met ideeën en informatie. Met onder meer artikelen in het vakblad, ondernemersbijeenkomsten en tijdens het najaar 2017 te organiseren Convenience Event.
De NSO blijft aangesloten bij het programma Shopping Tomorrow. Informatie hieruit wordt vertaald in praktische tools en tips voor de aangesloten ondernemers.
In dit kader werkt de NSO ook naar een goede positionering van de aangesloten winkels in de last mile van de digitale snelweg.