Activiteitenoverzicht 2013: MKB-aangelegenheden

Onder de noemer ‘MKB-onderwerpen’ besteedt de NSO aandacht aan diverse andere onderwerpen die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van de ondernemer met een tabaks-en gemakswinkel.

Overige Productgroepen

Postdiensten
Het zogenoemde migratieproces van Postagentschappen naar PostNL-Postkantoren is najaar 2013 afgerond. Zo’n 450 Postagenten waren toen omgebouwd tot PostNL- c.q. ING-servicepunt.
Gedurende het jaar heeft de NSO de vinger aan de pols gehouden en regelmatig contact gehad met PostNL en ING. Diverse NSO-leden hebben knelpunten gemeld die dankzij interventie van de NSO konden worden opgelost.
Juni 2013 liet PostNL weten met ingang van 1 augustus de vergoeding voor de retailer per verkochte postzegel uit te drukken in een absoluut bedrag in plaats van een percentage. PostNL bevroor daardoor de vergoeding op het niveau van 1 januari 2013. Dat leidde tot veel onrust onder NSO-leden. Daarbij kwam dat Minister Kamp van Economische Zaken ook juni 2013 een brief stuurde naar de Tweede Kamer. Daarin geeft hij onder meer aan dat de komende jaren het aantal postvestigingen verminderd kan wor-den van 2500 tot 1000. Over beide ontwikkelingen heeft, zomer 2013, een gesprek tussen NSO en PostNL plaatsgevonden.

VVP met nieuwe ambitie op nieuwe koers!
Met medeweten van de NSO maakt de van oudsher bestaande Vereniging van Postagenten (VVP) vanaf 1 januari 2014, een doorstart. Met ondersteuning door het bureau tabaksdetailhandel gaat de VVP verder als vereniging van retailers met postale en bancaire dienstverlening. Najaar 2013 zijn hiertoe de nodige voorbereidingen getroffen.

Tijdschriften
Maart 2013 vond een overleg plaats tussen de NSO en Aldipress. Daarbij kwam onder meer aan de orde het distributiecontract tussen Aldipress en PostNL, dat liep tot eind 2013. In het maartnummer van vakblad Tabak2day verklaarde Betapress-directeur Rob Alberts dat Betapress en Aldipress samen om tafel zitten om te praten over samenwerking: "Niet alleen voor de retail, maar ook voor onszelf is dit wenselijk", aldus Alberts.
De NSO dringt al langer aan op een logistieke samenwerking tussen de twee tijdschriften-distributeurs. Eind 2013 bleek dat de twee distributeurs elkaar nog niet gevonden hadden voor een samenwerking.
Begin september ontstond veel commotie in de branche over de vroege levering door Aldipress van jaarkalenders en -agenda’s 2014. Met name de grote aantallen die half augustus al geleverd werden en de snelle incassering schoot vele wederverkopers in het verkeerde keelgat. Meer dan honderd (100!) leden trokken bij de NSO aan de bel. De opmerkingen vanuit de branche zijn in september door de NSO indringend onder de aandacht van Aldipress gebracht. Met name werd door de NSO een systeem van uitgestelde betaling bepleit. Aldipress heeft toegezegd de opmerkingen mee te nemen in haar distributieplan 2014.
Vanuit de NSO heeft oktober 2013 een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met VMBpress. Ook dit bedrijf distribueert tijdschriften. VMBpress werkt met een business-model dat anders is dan bij de in de branche bekende tijdschriftendistributeurs. Dit heeft tot een aantal vragen geleid vanuit de branche. Deze vragen zijn behandeld tijdens het overleg met VMBpress.

OV-Chipkaart
Ook gedurende 2013 heeft de Task Force OV Chipkaart gefunctioneerd. Hierin werken commerciële organisaties uit de branche samen, ondersteund door de NSO, m.b.t. de distributie van de OV-Chipkaart. Gedurende 2013 is onder meer contact onderhouden met GVB, Connexxion en Arriva.

Cadeaukaarten
In mei 2013 werd Cadeaubox Nederland BV failliet verklaard. De Cadeaubox werd onder meer verkocht door een aantal winkelketens in onze branche. In het Platform Samenwerking Tabaksdetailhandel (PST) werd afgesproken, collectief juridisch advies in te winnen over hoe als wederverkopers in dit soort situaties de risico’s te beperken. De NSO nam daarbij het voortouw. In september kwam daar het faillissement van giftcardspecialist QINQO bij. Juridisch advies naar aanleiding van het Cadeaubox faillissement was inmiddels ingewonnen en gedeeld met de commerciële organisaties. Najaar 2013 heeft de NSO een werkgroep bijeen geroepen om te bespreken welke stappen verder gezet konden worden om zekerheid te bieden aan de wederverkopers en consumenten van cadeaukaarten. Deze werkgroep gaat in 2014 met de concrete uitwerkingen aan de slag.

Overige MKB-onderwerpen

Winkelveiligheid
Januari 2013 werd bekend dat de overheid twee subsidieregelingen met betrekking tot  preventie winkelcriminaliteit had verlengd: De VKB-regeling voor winkeliers met maximaal 10 medewerkers en de subsidieregeling voor slachtoffers van overvallen.
NSO-leden zijn hierover geïnformeerd. Ook heeft gedurende 2013 overleg plaatsgevonden met het CVV, het orgaan dat de uitvoering van de VKB-regeling heeft overgenomen van het HBD.
Voorjaar 2013 zijn NSO en het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) een pilot gestart in het kader van de nieuwe regeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB).
Deze pilot hield in dat er gratis veiligheidsscans werden uitgevoerd bij ondernemers.
Ondernemers die, op basis van deze scan, gaan investeren in veiligheid, krijgen de helft van hun investeringen vergoed tot een maximum van 1.000 euro.
Vele tientallen NSO-leden hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Fraudewaarschuwingsregister FAD
Eind 2013 zijn ruim 200 NSO-leden aangesloten bij het Fraudewaarschuwingsregister FAD. Alle NSO-leden kunnen gratis deelnemen aan het Waarschuwingsregister Fraude Aanpak Detailhandel (FAD). Zij gebruiken dan het register om kwaadwillende medewerkers buiten de deur te houden.

Slachtofferhulp Detailhandel
Vanaf de zomer van 2013 was de NSO betrokken bij de overgang van Slachtofferhulp Detailhandel van het HBD naar Slachtofferhulp Nederland (SHN). Hiertoe werd onder meer een aantal gesprekken gevoerd op het Ministerie van Justitie.
Met ingang van 1 januari 2014 wordt Slachtofferhulp Detailhandel aangeboden door SHN.
Reden voor deze verandering is het stoppen van het HBD per 31 december 2013. Daarmee komt er ook een einde aan de Slachtofferhulp Detailhandel zoals die door D.O.e.N BV werd verzorgd.

NSO Meld- en Adviespunt Interne Criminaliteit
Najaar 2013 zijn ook afspraken gemaakt met 4iTrust Integrity Services, een in bedrijfsveiligheid gespecialiseerd adviesbureau. Vanaf 1 januari 2014 verzorgt dit bureau het NSO Meldpunt Interne Criminaliteit. NSO-leden kunnen hier terecht voor meldingen en advies.

Afscheid van D.O.e.N BV
Per 31 december 2013 kwam er een einde aan de jarenlange samenwerking met D.O.e.N BV. Deze organisatie verzorgde tot en met die datum de Slachtofferhulp Detailhandel en het NSO Meldpunt Interne Criminaliteit.
Richting D.O.e.N BV heeft de NSO laten weten de samenwerking altijd zeer gewaardeerd te hebben. Vanuit de NSO-leden is altijd een positieve response gekomen op de dienstverlening vanuit D.O.e.N BV.  

Omzetmonitor Gemakswinkels
Eind 2013 waren bijna 1000 gemakswinkels aangesloten op de Omzetmonitor Gemakswinkels. Via de hoofdkantoren van: Cigo, Primera, Readshop, Tabac & Gifts, Tabaktief en Tabaronde (Vivant). Ieder kwartaal leveren zij de omzetcijfers aan. De omzetcijfers op brancheniveau geven een reëel beeld van de ontwikkelingen in onze branche.
De exploitatie van de Omzetmonitor werd in 2013 geheel betaald door de NSO. Vanaf 2014 worden de kosten gedeeld door de NSO en de deelnemende CO’s.

Deutsche Bank wil af van MKB-klanten
Een groot aantal ondernemingen dat bankiert bij de Deutsche Bank (DB) dreigde, april 2013, de dupe te worden van een strategieverandering. DB wilde af van MKB-rekeninghouders met een omzet tot 1 miljoen euro en zich alleen nog richten op grote zakelijke klanten.
Medio mei is er vanuit de NSO contact geweest met leden die de dupe dreigden te worden van deze handelwijze van Deutsche Bank. Ook heeft NSO dit aangekaart bij MKB-Nederland en Detailhandel Nederland.
De NSO heeft haar betreffende leden geholpen met een standaard bezwaarbrief.
Daarmee hadden zij een leidraad waarmee zij de Deutsche Bank konden laten weten dat zij in ieder geval niet vrijblijvend akkoord gaan met de overgang.