Wet-en Regelgeving wijzigingen in 2019

10 januari 2019

Minimum jeugdloon
Per 1 juli 2019 hebben werknemers van 21 jaar (nu 22 jaar) recht op het volledige wettelijke minimumloon. Per 1 juli a.s. gaat ook het minimum loon voor 18 en 19 jarigen met ongeveer 5% omhoog. 
De verhogingen van het minimum loon worden gecompenseerd door de tegemoetkoming LIV.

Uitbreiding geboorteverlof voor partners
Het geboorteverlof (ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof en partnerverlof genoemd) voor partners breidt in twee stappen uit vanaf 1 januari 2019. Tot 2019 hebben partners recht op 2 dagen doorbetaald verlof. Per 2019 krijgen partners recht op eenmaal het aantal werkuren per week. De werkgever betaalt dit verlof. De partner kan dit verlof naar eigen inzicht opnemen (in overleg met de werkgever) binnen 4 weken nadat het kind geboren is.
Per 1 juli 2020 wordt het verlof voor partners uitgebreid naar vijf maal de wekelijkse arbeidsduur. Werknemer kan hiervoor via de werkgever een uitkering bij het UWV aanvragen ter hoogte van 70 procent van het dagloon.

Wet compensatie transitievergoeding
De Wet compensatie transitievergoeding is afgelopen zomer aangenomen. Deze wet voorziet erin dat de werkgever door het UWV wordt gecompenseerd voor transitievergoeding die hij betaald heeft na het einde van het dienstverband na langdurige arbeidsongeschiktheid. De wijze van beëindiging is niet van belang (via UWV of via vaststellingsovereenkomst). Voorwaarde is dat de werknemer ziek is op moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij minimaal twee jaar ziekte van de werknemer. De compensatie is beperkt tot de transitievergoeding die is opgebouwd t/m het tweede ziektejaar.
De wet treedt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 in werking op 1 april 2020. Aanvragen voor compensatie kunnen vanaf 1 april 2020 bij het UWV worden ingediend. 

Per 2021 tegemoetkoming loondoorbetaling bij ziekte 
Er zijn afspraken gemaakt om werkgevers van mkb-bedrijven (tot 25 fte’s in dienst) per 1 januari 2021 tegemoet te komen. Dit komt neer op 1000 euro per jaar, dit wordt als korting op de Aof premie verrekend, afhankelijk van de loonsom. De afspraken dienen nog vertaald te worden naar wetgeving. De NSO informeert u verder hierover zodra dit gaat spelen.