NSO reageert namens branche op consultatie Wet Franchise

18 januari 2019

Eind 2018 jaar heeft de Overheid een internetconsultatie opengesteld over het voorstel voor de Wet franchise. Dit wetsvoorstel bevat regels voor samenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers, die van belang zijn voor evenwichtige franchiseverhoudingen. Namens de winkelformules in de branche heeft de NSO, 15 januari jl., gereageerd op deze consultatie. In zijn algemeen is de NSO verheugd met dit initiatief wetsvoorstel. Het belang van goede verhoudingen tussen franchisegever en franchisenemer wordt hiermee onderkend. Goede verhoudingen die recht doen aan de positie en verantwoordelijkheden van beide. In de tabaks- en gemaksdetailhandel zijn deze verhoudingen, over het algemeen, goed en de branche ziet dit wetvoorstel als een versteviging van deze situatie.

De NSO vindt het goed dat de overheid, met de opname van de franchiserelatie in het Burgerlijk Wetboek, het (economisch) belang van deze relatie onderschrijft. De Wet Franchise biedt meer duidelijkheid en houvast dan de Nederlandse Franchise Code die op basis van zelfregulering moest worden nageleefd. De NSO is met name te spreken over de informatieverplichting die in de wet is opgenomen. Franchisegever en franchisenemer moeten elkaar tijdig, correct en volledig informeren. De bepalingen in het wetsvoorstel geven daartoe duidelijke handvatten. Van belang is ook dat de omgangsvormen en verplichtingen in de precontractuele fase nu beter worden ingevuld en vastgelegd. Ook voor deze, belangrijke, fase worden nu handvatten geboden om tot zorgvuldige en weloverwogen keuzes te komen. Dankzij de beschreven verplichtingen m.b.t. informatieverstrekking en de opgenomen termijn van vier weken voor beraad.

Tot slot mag verwacht mag worden dat deze voorgenomen wetgeving ertoe zal bijdragen dat het (georganiseerd) overleg tussen franchisegever en -nemer verbeterd wordt.