Reactie NSO Retail op voorstel verbod tabaksverkoop in supermarkten

22 december 2022

NSO Retail heeft 22 december jl. een reactie ingediend op de internetconsultatie over het voorstel tabaksverkoop te verbieden in supermarkten. Enkele punten uit die reactie: 

  1. NSO Retail steunt het streven van de overheid om te komen tot een rookvrije samenleving in 2040. In dit kader is het streven naar minder tabaksverkooppunten een begrijpelijke maatregel. Maar daarbij moet wel rekening worden gehouden met consequenties voor 1.600 MKB retailers die nu nog sterk afhankelijk zijn van de verkoop van tabak en aanverwante producten en moet er rekening gehouden worden met de leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten.
  2. NSO Retail neemt als uitgangspunt het door het Kabinet geschetste tijdpad: vanaf juli 2024 geen verkoop meer van tabaksproducten in supermarkten, na 2030 geldt dit ook voor tankstations en nog later gaat dit gelden voor gemakswinkels. 
  3. Ruim 50% van de rokers koopt nu nog rookwaren in de supermarkt. Als dat niet meer kan vanaf juli 2024 gaan deze hun product kopen in de tabaks-/gemakswinkels en benzineshops. Die ondernemers moeten zich voorbereiden op een forse groei van het aantal klanten.
  4. NSO Retail is voorstander van de invoering van, vanaf 2024, een registratieplicht voor verkooppunten van rookwaren. De registratie heeft betrekking op winkels die vanaf 2025 tot 2040 rookwaren (mogen) blijven verkopen.
  5. M.b.t. een shop in shop gaat NSO Retail er van uit dat het in een winkelcentrum blijft toegestaan rookwaren te verkopen in een zelfstandig verkooppunt. 
  6. Als buurtsupers moeten stoppen door het wegvallen van de verkoop van rookwaren kan het opstarten van een speciaalzaak of gemakswinkel een oplossing bieden voor de leefbaarheid van kleine kernen. Met hun assortiment van producten en diensten dragen deze winkels bij aan de levendigheid en bedrijvigheid van buurten en wijken.
  7. NSO Retail bepleit een ruimhartiger beleid t.a.v. elektronische dampwaren en verhittingsproducten. De speciaalzaak kan volwassen rokers informeren over deze minder schadelijke alternatieven.
  8. NSO Retail bepleit dat de afname van het aantal rokers goed gemonitord wordt en (de afname van) het aantal verkooppunten de komende jaren daarop af te stemmen zodanig dat het aantal rokers ook daadwerkelijk bediend kan worden. Voorkomen moet worden dat volwassen consumenten hun heil moeten zoeken in een illegaal circuit. 


Na de internetconsulatie komt het kabinet met een definitief voorstel dat besproken gaat worden in de Tweede Kamer. Natuurlijk blijven wij vanuit NSO Retail het wetgevingstraject volgen. Lees hier de volledige reactie
van NSO Retail.