Belangenbehartiging

Bestuur en Ledenraad van de NSO zien de verdere ontwikkeling en uitrol van het NSO Brancheprogramma 2022 als belangrijkste speerpunt voor 2019.
Met als actiepunten onder meer:

  • Ondernemers handvatten aanreiken om het DNA van hun ondernemerschap en hun onderneming te bepalen. Onder meer middels bijdragen in het vakblad en te bespreken tijdens ondernemersbijeenkomsten.
  • Invulling geven aan het Convenant DATA en ICT in de tabaks-/gemaksdetailhandel. Doel daarvan is samen met de winkelformules stappen te zetten ter verbetering van de datakwaliteit en het realiseren van kostenefficiency.
  • De kennis van nieuwsoortige rookwaren (e-smoking, rookloze tabaksproducten) op de winkelvloer vergroten. Middels onder meer de ontwikkeling van een e-learningmodule.
  • Het verder versterken van lokaal ondernemerschap. Onder meer door het inventariseren van ‘nieuwe’ mogelijkheden van dienstverlening als toevoeging aan het businessmodel van de winkel.

Klik voor meer informatie over deze NSO speerpunten.

Als brancheorganisatie behartigt de NSO de collectieve belangen voor (de ondernemers in) de branche. Hieronder valt onder meer:

  • Het volgen en beïnvloeden van voor de branche relevante wet- en regelgeving. 
  • Overleg met overheids- en officiële instanties over de naleving en handhaving van wet- en regelgeving.
  • Het bevorderen en ondersteunen van collectieve samenwerking tussen in de branche actief zijnde winkelformules
  • Het opzetten en onderhouden van diensten zoals Omzetmonitor GemakswinkelsMeldpunt Interne Criminaliteit en Frauderegister Detailhandel.
  • Arbeidsvoorwaarden voor de tabaksdetailhandel;
  • Contacten met collega-brancheorganisaties over branche overstijgende zaken zoals betalingsverkeer en winkelveiligheid.


Als ondernemer in de tabaks- en gemaksdetailhandel is het belangrijk dat uw collectieve belangen op de juiste manier worden behartigd. De NSO is daarom op nationaal niveau aangesloten bij MKB-Nederland
MKB-Nederland behartigt de belangen van het totale bedrijfsleven. Samen wordt gewerkt om de tabaksdetailhandel naar hoger niveau te brengen. Natuurlijk opereert de NSO ook zelfstandig. Zo schuwen we de discussie met regering en parlement niet, als het gaat om zaken die ons (uw!) rechtstreeks in ons belang treffen. Via overleg, onderhandelingen en het zoeken van de publiciteit maken wij de beleidsmakers in Nederland duidelijk dat uw belangen ook in de politieke besluitvorming een rol moeten spelen. Zo heeft de NSO samen met TZN (groothandels) de website www.accijnsmonitor.nl opgezet. Met deze site wordt inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn van accijnsverhogingen op tabaksproducten. Ook is de NSO nauw betrokken bij de NIX18 overheidscampagne waarvoor NSO-leden verschillende gratis winkelmaterialen hebben ontvangen.

Daarnaast biedt de NSO haar leden individuele dienstverlening aan. Bijvoorbeeld op de volgende terreinen: bedrijfseconomisch advies, juridisch advies, verzekeringenadministratie en personeelsadvies.