NSO speerpunten 2019

Jaarlijks stelt de NSO-Ledenraad enkele speerpunten vast voor het komende jaar. Dat zijn zaken waar, naast de reguliere werkzaamheden, de NSO dat jaar extra aandacht aan wil besteden. 

Voor 2018 waren dat:

Monitoring van en lobby op wet- en regelgeving tabak- en rookwarenbeleid (met name m.b.t. uitstalverbod)
Conform verwachting is hier gedurende 2018 veel energie in gaan zitten. Het Kabinet is niet gekomen met een reactie op de internetconsultatie van zomer 2017, maar heeft eind november 2018 een Preventieakkoord gepresenteerd.
In het kader van de campagne “hou ons in de buurt” heeft de NSO - voorjaar 2018 - het gelijknamige boek gepubliceerd. Dit is onder meer toegestuurd naar alle NSO-leden en naar Tweede Kamerleden. De presentatie van het Preventieakkoord is verschillende malen uitgesteld. Voor zover mogelijk heeft de NSO getracht hier invloed op uit te oefenen. Het overleg met stakeholders in dit kader, heeft veel tijd gekost. Kort na de zomer van 2018 lekte enkele voornemens uit het Preventieakkoord uit en verschenen berichten daarover in de media. 

Uitwerking NSO Toekomstverkenning 
In aanloop naar en rondom de NSO Voorjaarsbeurs (zondag 8 april 2018) is veel gecommuniceerd over de NSO Toekomstverkenning. Daarin wordt een viertal toekomstscenario’s geschetst voor de winkels in onze branche. Zomer 2018 heeft dit een vervolg gekregen in het Brancheprogramma 2022. Een ambitieus samenwerkingsprogramma met de winkelformules in de branche. Met als doel alle partijen klaar te stomen voor een nieuwe toekomst vanaf 2022. Najaar 2018 zijn verschillende ondernemersavonden van winkelformules bezocht om ondernemers te informeren over dit brancheprogramma.

Speerpunt 2019:
Bestuur en Ledenraad van de NSO zien de verdere ontwikkeling en uitrol van het NSO Brancheprogramma 2022 als belangrijkste speerpunt voor 2019. Met als actiepunten onder meer:

  • Ondernemers handvatten aanreiken om het DNA van hun ondernemerschap en hun onderneming te bepalen. 
  • Onder meer middels bijdragen in het vakblad en te bespreken tijdens ondernemersbijeenkomsten.
  • Invulling geven aan het Convenant DATA en ICT in de tabaks-/gemaksdetailhandel. Doel daarvan is samen met de winkelformules stappen te zetten ter verbetering van de datakwaliteit en het realiseren van kostenefficiency.
  • De kennis van nieuwsoortige rookwaren (e-smoking, rookloze tabaksproducten) op de winkelvloer vergroten. Middels onder meer de ontwikkeling van een e-learningmodule.
  • Het verder versterken van lokaal ondernemerschap. Onder meer door het inventariseren van ‘nieuwe’ mogelijkheden van dienstverlening als toevoeging aan het businessmodel van de winkel.