NSO Jaarverslag 2020: Arbeidszaken

Onder arbeidszaken en diensten wordt achtereenvolgens Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsrecht, Sociale Zekerheid, Personeelsbeleid en de NSO-diensten behandeld.

Door de komst van corona, medio maart, heeft 2020 grotendeels in het teken gestaan van er zijn voor de NSO leden. Ook is er veel werk besteed aan het maken, en vooral het bijhouden, van een corona dossier op de NSO-website. Hierin kunnen leden alle financiële regelingen en informatie vinden rondom corona. Voor arbeidszaken betrof dit de regeling voor de tegemoet-koming in de loonkosten (NOW) en alle vaak gestelde vragen over corona die betrekking hadden op medewerkers en ondernemer.

3.1. Arbeidsvoorwaarden
Na het beëindigen van de CAO voor personeel werkzaam in de tabaksdetailhandel (per 1 november 2013) heeft NSO Retail een richtlijn arbeidsvoorwaarden opgesteld en geeft het ieder jaar een voorstel loonsverhoging.
In de retail is de tendens dat er op termijn twee CAO’s (Food en non-Food) overblijven en wellicht een aparte CAO voor de online detailhandel.
Het is van belang dat onze branche zelf een keuze maakt voor een CAO. Dit omdat er anders in de toekomst door de Algemeen Verbindend Verklaring van een CAO de werkgevers in de tabaksdetailhandel wettelijk verplicht worden bijvoorbeeld de CAO van de food (levensmiddelen) te volgen.
In 2020 is er in het NSO-bestuur meerdere malen gesproken over de huidige arbeidsvoorwaarden en een eventuele aansluiting bij een CAO. Het bestuur heeft zich uitgesproken dat, als er wordt aangesloten bij een CAO, dit de CAO Retail Non-Food zal zijn. Hiertoe heeft NSO Retail een intentieverklaring afgesloten met INretail.
Op verzoek van het bestuur is er een werkgroep ‘Arbeidsvoorwaarden in de toekomst’ samengesteld. Die werkgroep heeft het bestuur geadviseerd om per 1 januari 2021 nog niet aan te haken bij de CAO Retail Non-Food. Dit omdat er op dat moment, mede door corona, nog onvoldoende draagvlak was. Voorjaar 2021 komt de werkgroep weer bijeen.

3.1.1. Loonsverhoging
In december is aan de leden het advies gegeven om 2,7% loonsverhoging per 1 februari 2021 te geven aan medewerkers van 21 jaar of ouder. Dit is hetzelfde percentage waarmee de WML zijn verhoogd in 2020. Met daarbij de vermelding dat de werkgever niet wettelijk verplicht is om dit advies op te volgen. Afhankelijk van de bedrijfsresultaten, het functioneren van de medewerker en de plaatselijke arbeidsmarkt kan een andere loonsverhoging gegeven worden. 

3.1.2. Wettelijk minimumloon (WML)
In 2020 heeft de NSO haar leden diverse keren geïnformeerd over het feit dat een medewerker recht heeft op minimaal het WML. De WML lonen worden twee keer per jaar verhoogd, op 1 januari en op 1 juli. De minimumlonen staan op de NSO-website.

3.1.3. Arbeidsovereenkomsten en reglementen
Vanwege de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020, zijn de model arbeidsovereenkomsten en reglementen aangepast. Ook zijn er nieuwe modellen bijgekomen zoals het aanbod aan nul uren krachten en de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor medewerkers die al in dienst zijn, maar waar de arbeidsovereenkomst niet op schrift stonden. Deze informatie is meerdere keren gecommuniceerd naar de NSO leden.

3.1.4. Pensioenfonds Detailhandel
Werkgevers in de detailhandel zijn wettelijk verplicht om iedere medewerker van 20 tot 67 jaar aan te melden bij het Pensioenfonds Detailhandel en hier premie voor af te dragen. Werknemers betalen zelf een deel van de premie, dit wordt ingehouden op hun loon. De uitvoerder van het pensioenfonds detailhandel is TKP in Groningen. Ieder jaar in december communiceert NSO Retail de pensioenpremies voor het komende jaar aan haar leden.

3.2. Arbeidsrecht
Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingevoerd. De invoering van de WAB heeft grote gevolgen voor werkgevers die met oproepkrachten werken. De NSO-leden zijn hierover geïnformeerd en bij vragen ook het opgestelde informatieblad over de WAB toegezonden. Hierin staan alle wijzigingen die de Wet Arbeidsmarkt in Balans met zich meebrengt. In 2020 zijn de leden diverse keren herinnerd aan deze wijzigingen. NSO-leden zijn ook geinformeerd over de uitbreiding, per 1 juli 2020, van de Wet Arbeid & Zorg (WAZO).

3.3.     Sociale zekerheid

3.3.1. Arbodienst
De leden zijn ook in 2020 geïnformeerd over het feit dat zij wettelijk verplicht zijn om een basiscontract met een Arbodienst af te sluiten.

3.3.2. Remedium
Per 1 januari 2020 is Stichting Remedium voor de uitvoering van de Arbozaken overgestapt naar de gecertificeerde Arbodienst ARBOZ.
Alle deelnemers van Remedium zijn persoonlijk geïnformeerd over de wijziging van Arbodienst Deelnemers hebben aangegeven zeer tevreden te zijn over de wijze waarop de casemanagers van ARBOZ de zaken aanpakken. Omdat ziekmelden vanwege quarantaine i.v.m. corona niet mogelijk was zijn de medewerkers door de casemanager van ARBOZ direct benaderd met de vraag of zij daadwerkelijk ziek waren of in quarantaine zaten.

In 2019 is de MKB-verzuim ontzorgverzekering geïntroduceerd. In 2019, maar ook in 2020, was er nog onvoldoende duidelijkheid over dit product en het bijbehorende financiële plaatje. Het voordeel moet namelijk zitten in de verrekening met de Aof premie via het UWV en dit is uitgesteld van 1 januari 2021 naar 2022.

In de Arbowet is opgenomen dat iedere werkgever verplicht is om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV). NSO Retail is sinds 2018 aangesloten bij Help123. Hiermee kan een BHV- plan worden opgemaakt waarin BHV-afspraken worden aangegeven en alle medewerkers een online BHV-training kunnen volgen waarmee zij leren hoe te handelen bij een noodgeval. 

3.4. Personeelsbeleid
NSO Retail heeft in 2020 haar leden geïnformeerd over zaken die met personeel en personeels-beleid te maken hebben. De meeste leden weten de NSO goed te vinden als het gaat om vragen over hun werknemers. Er zijn ook heel veel vragen gesteld vanwege de corona-maatregelen. Ook toen in december de winkelsluiting een feit was, zijn tientallen leden te woord gestaan.

Op de site is een coronadossier gemaakt met alle regelingen. Daarbuiten kunnen de leden op de site ook de gebruikelijke informatie vinden zoals model arbeidsovereenkomsten, concept aanzegbrieven, aanbod vaste arbeidsomvang aan oproepkrachten etc.

Op het NSO-bureau zijn in 2020 ongeveer 1500 individuele adviezen verstrekt op het gebied van arbeidszaken. De meeste adviezen gingen over corona gerelateerde zaken en het aannemen en functioneren van medewerkers. Maar ook werd veel gevraagd naar de wijzigingen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), het niet goed functioneren van werknemers en over hoe om te gaan met een medewerker die angstig is om te werken vanwege corona en/of langdurig ziek is.
Verder werd er door leden met grote regelmaat per mail conceptbrieven en contracten ter beoordeling voorgelegd aan het bureau. In 2020 kwam ook vaak de vraag of het bureau een conceptbrief wilde opzetten. Dit in verband met tijdgebrek van de ondernemer, door veelvuldige aanwezigheid van de ondernemer in de winkel i.v.m. de coronamaatregelingen.

Als er veel vragen over een bepaald onderwerp gesteld worden, is hier aandacht aan besteed in de communicatie naar de leden. Voorbeelden van de onderwerpen in 2020 zijn allerhande vragen over corona gerelateerde zaken, lonen t/m het nemen van verlof/vakantie i.v.m. het feit dat de kinderen niet naar school konden en wat te doen bij quarantaine werknemers.
Ook waren er vragen over de verworven rechten van de vaste medewerkers na de beëindiging van de cao, het aannemen en ontslaan van een medewerker, verlof en vakantie, werken met jongeren, feestdagen, en de wijzigingen en gevolgen van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).