NSO Jaarverslag 2020: MKB-onderwerpen

4.1. Consumentenonderzoek Gastvrijheid & Dienstverlening 
Hoe kan de lokale gemakswinkelier het verschil maken door meer gastvrijheid en betere dienstverlening in zijn/haar winkel toe te voegen en hierdoor de bestaande klant beter van dienst te zijn en nieuwe klanten te winnen? Dat was de centrale onderzoeksvraag die marktonderzoeksbureau Motivaction in januari meekreeg en die moest leiden tot nieuwe consumenteninzichten. 

De begeleidende projectgroep, die bestaat uit NSO Retail en vertegenwoordigers van Audax, CIGO en Primera, wilde met dit marktonderzoek winkelformules en ondernemers handvatten aanrijken voor het verstevigen van het businessmodel. Eén van deze handvatten is een toekomstbestendige positionering gericht op gastvrijheid en dienstverlening. De resultaten van het onderzoek werden in het voorjaar opgeleverd en vertaald in een serie artikelen in het vakblad NSO Retail Magazine.

4.2. Wet voor betere balans franchise naar Tweede Kamer
Eerlijker ondernemen en beter samenwerken. Dat is het doel van de nieuwe wet Franchise die het Kabinet in februari naar de Tweede Kamer stuurde. Doel is onder meer, meer transparantie bij het sluiten van de franchiseovereenkomst en franchisenemers beter te informeren over ontwikkelingen rondom de franchiseformule. Daarnaast komt er meer zeggenschap voor franchisenemers. Nieuw in het wetsvoorstel is dat franchisegevers en -nemers samen moeten bepalen bij welke wijzigingen dit nodig is. Janwillem Burgering: “Ook in onze branche is het van groot belang dat hoofdkantoren en aangesloten ondernemers op een evenwichtige manier met elkaar omgaan. Zodra deze wet van kracht wordt zal dat ook effecten hebben op de commerciële samenwerkingsverbanden in onze branche”Later in 2020 stemde de Tweede en Eerste Kamer in met deze wet die op 1 januari 2021 is ingegaan.

4.3. Gebruik sealbagautomaten onder druk
April 2020 hebben de Nederlandse banken 800 van de 1200 zogenoemde sealbagautomaten gesloten. De tijdelijke sluiting was noodzakelijk uit het oogpunt van veiligheid. Gedurende 2020 hebben vaker plofkraken plaatsgevonden. Hierbij zijn zware explosieven gebruikt, wordt veel schade veroorzaakt en zijn er ook soms woningen ontruimd. NSO Retail heeft haar leden geadviseerd om zoveel mogelijk betalingen via (contactloze) pinbetalingen te ontvangen en zich te melden als zij hinder ondervinden met deze tijdelijke sluiting.
In overleg met de Nederlandse Bank is aangedrongen op het verder bevorderen van pinbetalingen en service voor de retailers die op een veilige manier zijn contact geld met kunnen afstorten. 

4.4. NSO Retail gastheer van Expertgroep Local Retail
Hoe kunnen lokale retailers met een fysieke winkel beter de aansluiting vinden bij de online retail en de platformeconomie? Hoe kan het post- en pakketpunt in de lokale winkel verder worden geprofessionaliseerd, waardoor het meer bijdraagt aan het rendement van de winkel? Welke andere nieuwe diensten (functies) kan de lokale retail aanbieden aan consumenten en professionals in haar verzorgingsgebied? 
Dit zijn enkele van de vragen die beantwoord zijn in de Expertgroep “Local Retail: small businessgreat opportunities”, onderdeel van het Shopping Tomorrow 2020 programma dat in april van start ging. NSO Retail was mede gastheer van deze groep, waarin ook ondernemers en vertegenwoordigers van winkelformules uit onze branche zitting hadden.  
In oktober werd door de expertgroep een bluepaper gepresenteerd. Daarin werd een link gelegd tussen de bestaande pakketpunten, het idee van één buurt service pakketpunt èn de kansen die samenwerking in een lokaal retail platform biedt. Kernbegrippen uit het blue paper zijn: samenwerking en integratie. Samenwerking lokaal tussen verschillende stakeholders en integratie van pakketstromen en distributiemogelijkheden. Het blue paper is gepresenteerd in een serie artikelen in het vakblad.

4.5. Dag van de Ondernemer
Vrijdag 20 november was de Dag van de Ondernemer. Namens het bestuur van NSO Retail hebben alle leden een ansichtkaart ontvangen. Ook is op deze dag de NSO Retail Buurt Bokaal 2020 uitgereikt aan Hazel en Murat van de Gorcumse Tabakshop in Gorinchem. Met hun winkel en hun private label koffie (Gorcums Bakkie) vervullen zij een echte wijkfunctie en dragen ze bij aan een sociale meerwaarde in een multiculturele wijk.

4.6. Retail in gesprek over compensatie vuurwerkbesluit
In 2020 was er geen consumentenvuurwerk met oud en nieuw. Voor een aantal retailers, ook in onze branche, een flinke teleurstelling. Kosten waren al gemaakt, investeringen al gedaan. Met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is begin december gesproken over een compensatieregeling. NSO Retail werkte hierbij nauw samen met de Tuinbranche en INretail.

4.7. Detailhandel Nederland gestopt per 31 december
De afgelopen jaren is gezocht naar een manier om de belangenbehartiging van de retail te organiseren. Helaas is die binnen Detailhandel Nederland niet gevonden. De visies van de deelnemende partijen bleken te veel van elkaar verschillen. Daardoor was er onvoldoende draagvlak voor continuering van de collectieve belangenbehartiging van de retail door Detailhandel Nederland. Het sectorinstituut staakte haar activiteiten per 31 december 2020.