Opzegging en beëindiging van de huurovereenkomst

Opzeggen van een kortlopende overeenkomst
De kortlopende overeenkomst (korter dan twee jaar) is na het verstrijken van de overeengekomen termijn van maximaal twee jaar direct van rechtswege beëindigd. U hoeft niet op te zeggen en kunt het pand zonder problemen ontruimen en verlaten. Indien het gebruik langer dan twee jaar heeft geduurd en u het pand niet tijdig ontruimt, wordt de huur stilzwijgend voortgezet na de tweejaarstermijn en wordt de overeenkomst automatisch verlengd tot een totale periode van vijf + vijf jaar.

Beëindiging van de huurovereenkomst door overlijden
Als de verhuurder van een winkelpand overlijdt blijft de huurovereenkomst zoals deze was afgesloten met de vorige eigenaar van kracht. De erfgenamen van de verhuurder treden in zijn plaats en de overeenkomst blijft gewoon doorlopen. Indien de huurder overlijdt dan kunnen de erfgenamen van de huurder van middenstandsbedrijfsruimte de huurovereenkomst voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd opzeggen met inachtneming van een termijn van zes maanden, alleen indien de erfgenamen niet bevoegd zijn tot onderhuur. De opzegging dient dan te geschieden binnen zes maanden na het overlijden van de huurder.

Opzeggen voor het verstrijken van de huurtermijn
Mocht u voor het verstrijken van de huurtermijn willen stoppen met uw bedrijf en de huur willen overdragen aan iemand anders, dan kan daar een indeplaatsstelling voor afgesproken worden met de verhuurder; verhuurder staat dan toe dat de koper uw huurovereenkomst overneemt. Zorg wel dat dit schriftelijk vast wordt gelegd voordat u de verkoop overeenkomst gaat tekenen.